Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Bibliografia Miasta i Gminy Biecz

1. Wyszukiwanie [Fidkar]

2. Przeglądanie [MAK]

  • Zasięg chronologiczny: od 1965

  • Redakcja bazy: Elżbieta Knapik, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu

  • System: MAK

  • Format: MARC21


Bibliografia Miasta i Gminy Biecz powstała w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu. Jest to bibliografia przedmiotowo-terytorialna, rejestrująca piśmiennictwo odnoszące się treścią do obszaru wyznaczonego przez granice gminy Biecz. Dotyczy poszczególnych miejscowości gminy: Biecza, Binarowej, Bugaja, Głębokiej, Grudnej Kępskiej, Korczyny, Libuszy, Racławic, Rożnowic, Sitnicy i Strzeszyna. Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, czasopism, utworów (artykułów z czasopism), fragmenty bibliograficzne (rozdziały z dzieł) oraz ważniejsze dokumenty życia społecznego wydane drukiem (katalogi). Ze względu na metody doboru materiałów podstawę źródłową stanowi prasa o charakterze regionalnym, czasopisma lokalne, jak również pisma ogólnopolskie i ich regionalne dodatki w aspekcie merytorycznym ich wartości, przydatności i znaczenia.

Tytuły aktualnie wychodzących czasopism, z których rejestrujemy materiał bibliograficzny to: "Gazeta Krakowska", "Dziennik Polski" i ich regionalne dodatki oraz "Terra Biecensis".

Zrąb główny bibliografii podzielony został tematycznie na poszczególne działy główne bibliografii: I. Dział ogólny, II. Środowisko geograficzne, III. Ludność, IV. Historia. Nauki pomocnicze historii, V. Etnografia, VI. Zagadnienia gospodarcze, VII. Zagadnienia społeczne i polityczne, VIII. Zagadnienia prawno-administracyjne, IX. Wojsko, obrona cywilna, X. Służba zdrowia. Lecznictwo, XI. Nauka, oświata, kultura, XII. Językoznawstwo. Literatura, XIII. Sztuka, XIV. Zagadnienia wyznaniowe, XV. Książka i czytelnictwo. Biblioteki. Archiwa. W obrębie tych działów występuje dalszy podział na poddziały szczegółowe. Większość opisów bibliograficznych uzupełniono krótką adnotacją treściową informującą o zawartości artykułu. Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzono z autopsji, zgodnie z obowiązującymi normami opisu bibliograficznego książki: PN-N-01152.1 i wydawnictwa ciągłego: PN-N-01152.2.

Hasła przedmiotowe dokumentów opracowywane są na podstawie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, stosuje się jednak hasła przedmiotowe charakterystyczne dla danego regionu (nazwy własne, lokalne określenia), które nie są odnotowane przez ten słownik.

Elżbieta Knapik


© WBP Kraków 2006 http://www.wbp.krakow.pl/
© W. Kowalewski. Kraków 2006 wkowalewski@wbp.krakow.pl
© W. M. Kolasa, Kraków 2006 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/

Bazy aktualizowane na bieżąco.